Onze missie en visie

Missie:

Internaat Alicebourg Lanaken wil ouders tegemoet komen in hun nood om hun kinderen op een pedagogische verantwoorde wijze opvang en ondersteuning te bieden.

Om onze missie te realiseren willen we steunen op zeven kernwaarden binnen ons pedagogisch project van het GO!:

  • kwaliteit
  • respect voor diversiteit
  • betrokkenheid
  • openheid en verdraagzaamheid
  • innovatie en creativiteit
  • oog voor de maatschappelijke werkelijkheid
  • vorming 

Visie:

Internaat Alicebourg Lanaken streeft ernaar een opvoedingssituatie te bieden, die aanvullend is met de opvoedingssituatie thuis.

Op het internaat ontmoeten kinderen elkaar in groepsverband.

Het is een plaats waar ze samen leren omgaan met anderen, door onder meer samen te studeren, te spelen, te eten en te slapen.

Door het omgaan met anderen, leren kinderen de uitwerking van hun gedrag op anderen kennen. Mede hierdoor krijgen ze inzicht in hun eigen gevoelens en leren ze op verschillende manieren te reageren in sommige situaties. In de ontwikkelings-begeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.

Het internaat neemt een deel van de opvoeding van uw kinderen over, maar ouders zijn de hoofdverantwoordelijken voor de opvoeding en opvang van hun kinderen.

Daarom is het noodzakelijk om gegevens over de thuissituatie, de ontwikkeling, het gedrag, studiebegeleiding en andere veranderingen van uw kind met de opvoeders/beheerder van het internaat uit te wisselen. Daardoor worden wederzijdse inzichten over ontwikkeling, studiebegeleiding en opvoeding vergroot.

Goede contacten tussen ouders en begeleiding zijn dus zeer belangrijk.

We streven er dus ook naar, dat de kinderen tijdens de vaste dagelijkse studiemomenten, zo efficiënt mogelijk studeren en begeleiding krijgen door het team van opvoeders.

Efficiënte studiebegeleiding start volgens ons met een goede planning. Het is belangrijk dat de studiemomenten goed benut worden met het instuderen van de leerstof, het maken van huistaken, lectuur en opzoekwerk. De internen kunnen gebruik maken van het internet indien dit vereist is.

Ouders mogen van de opvoeders betrokkenheid verwachten. Zij kunnen meedenken over opvoeding- en studievragen als ouders daaraan behoefte hebben.

Tevens hebben de opvoeders een signalerende functie ten aanzien van het welzijn en functioneren van de kinderen.

Om onze doelstellingen te realiseren zijn niet alleen goede afspraken nodig maar is het ook onontbeerlijk dat er gedragslijnen worden gehanteerd die schriftelijk zijn vastgelegd. Deze leefregels zijn dus een instrument dat er toe bijdraagt om het juiste klimaat te scheppen om het internaatsleven zo aangenaam mogelijk te maken en tegelijkertijd de vooropgezette doelen na te streven.